PROGRAM AKADEMII

KTO MOŻE BYĆ KURATORM – WYMAGANIA FORMALNE

Kto może zostać Sądowym Kuratorem Społecznym?

Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany  m.in.ten, kto:

Kuratorem społecznym może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 •  jest nieskazitelnego charakteru,
 • jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego,
 •  posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej,
 •  złożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jej dotyczy.

Nasza Akademia ma charakter doszkalający i uzupełnia wiedzę osoby bez studiów czyli z wykształceniem średnim. Może mieć duży wpływ na objęcie funkcji kuratora społecznego.

ETAPY REKRUTACJI NA KURATORA SPOŁECZNEGO

 • Każdy kandydat musi spełnić wymogi formalne przedstawione powyżej.
 • Należy złożyć podanie do Prezesa Sądu Rejonowego (właściwe na miejsce zamieszkania). W takim podaniu najlepiej podać jakimi sprawami chciałoby się zajmować (karne czy rodzinne). Na naszej Akademii będzie można odbyć ścieżki specjalizacyjne w wybranych obszarach.
 • Dołącz swoje CV oraz list motywacyjny. 
 • Pomyśl nad tym co warto podkreślić w liście motywacyjnym (skup się na aspektach wymagań formalnych, umiejętności i wiedzy niezbędnej do pracy kuratora społecznego).
 • Do powyższych dokumentów trzeba załączyć: zaświadczenie z KRK o niekaralności oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, oświadczenie o nieskazitelnym charakterze oraz oświadczenie o zdolności ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego.
 • Przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna przez Kierownika.
 • Po pozytywnym zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej Prezes Sądu Rejonowego na wniosek kierownika powołuje kuratora społecznego.
 • Ślubowanie na kuratora społecznego.

MODUŁY SZKOLENIOWE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

Kliknij na interesujący Cię  baner, aby zobaczyć szczegółowe informację!

MODUŁ  1

MODUŁ  2

MODUŁ  3

MODUŁ  4

MODUŁ  5

ŚCIEŻKI SPECJALNOŚCIOWE

Kursant może dodatkowo zrealizować specjalność w ramach Akademii!

Kliknij na interesujący Cię  baner, aby zobaczyć szczegółowe informację!

 

1Shares