MODUŁ PREWENCYJNO-MEDIACYJNY

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: PREWENCJA ZACHOWAŃ SUICYDALNYCH

1. Prewencja zachowań suicydalnych

  • POJĘCIE SAMOBÓJSTWA
  • SAMOBÓJSTWA A PROBLEMY PSYCHICZNE
  •  PRZYCZYNY SPOŁECZNE SAMOBÓJSTW
  • ETAPY DROGI DO SAMOBÓJSTWA
  • INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z SAMOBÓJSTWEM

Efekty kształcenia:przedstawienie zagadnienia samobójstwa, a także głównych zaburzeń i innych czynników związanych z samobójstwem oraz pokazanie, jak rozpoznawać i postępować z osobami ze skłonnościami samobójczymi. Celem jest omówienie kwestii interwencji kryzysowej w sytuacjach związanych z samobójstwami, a także profilaktyki zachowań suicydalnych.

PRZEDMIOT: ELEMENTY PSYCHOPROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

2. Elementy psychoprofilaktyki uzależnień

PODSTAWY PSYCHOPROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
a) Uzależnienie od alkoholu
• Konsekwencje i motywy spożywania alkoholu
• Choroba alkoholowa i alkoholizm
• Rodzina z problemem alkoholowym
• Współuzależnienie – DDA
b) Zapobieganie uzależnieniom
• Profilaktyka alkoholowa
• Poziomy profilaktyki i jej oddziaływanie
• Strategie i rodzaje programów profilaktycznych
• Modele oddziaływań prewencyjnych
c) Leczenie – terapia osób uzależnionych od alkoholu
• Pomoc i leczenie w poradniach, szpitalach i ośrodkach terapeutycznych
• Terapia w grupach samopomocowych
• Praca z grupą AA w terapii uzależnień

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy w zakresie psychoprofilaktyki uzależnień od alkoholu. Zdobędzie podstawowe umiejętności do pracy z grupą AA w terapii uzależnień.

PRZEDMIOT: PODSTAWY MEDIACJI

3. Podstawy mediacji

  • Rodzaje i zastosowanie mediacji
  • Psychologia konfliktu
  • Procedury rozwiązywania konfliktów, psychologia komunikacji i elementy procesu negocjacji niezbędne w prowadzeniu mediacji
  • Proces mediacji, zadania mediatora, narzędzia mediacyjne
  • Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami i zastosowaniem mediacji. Pozna kluczowe składowe psychologii konfliktu. Zapozna się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji, elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji. Zapozna się z przebiegiem procesu mediacji, pozna narzędzia mediacyjne oraz przepisy regulujące instytucję mediacji.

PRZEDMIOT: PSYCHOMANIPULACJA W SEKTACH I SUBKULTURACH –CHARAKTERYSTYKA
I STRATEGIE DZIAŁANIA

4. Psychomanipulacja w sektach i subkulturach – charakterystyka i strategie działania

Podstawy wiedzy o subkulturach 
1. Pojęcie subkultury
a) Specyficzne formy zachowania, formy działalności
b) Klasyfikacja grup subkulturowych
2. Powstanie i rozwój subkultur na świecie
a) Subkultury motocyklowe
b) Subkultury prehipisowskie

Subkultury religijno-terapeutyczne
1. Pojęcie kultu, sekty i nowego ruchu religijnego
a) Odróżnianie sekt od innych grup
b) Strategie rekrutacji – werbunku do sekt
c) Psychomanipulacja w sektach
d) Jak rozpoznać, że ktoś znajduje się pod wpływem sekty – pierwsze niepokojące objawy
e) Charakterystyka znanych sekt
2. Subkultury kreatywne

Efekty kształcenia: Celem szkolenia jest zaprezentowanie zagadnienia psychomanipulacji w sektach i subkulturach. Szkolenie zawiera podstawową wiedzą dotyczącą subkultur ich powstawania i rozwoju na świecie. W szkoleniu omówiono subkultury religijno-terapeutyczne, zawarto pojęcie kultu, sekty i ruchu religijnego. Omówiono w nim charakterystykę sekt, strategie rekrutacji, stosowane metody psychomanipulacji oraz charakterystykę znanych sekt. W szkoleniu opisano również subkultury kreatywne.

PRZEDMIOT: PREWENCJA PATOLOGII I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH (BEZROBOCIE, UBÓSTWO, SIEROCTWO, PRZEMOC) Z PODSTAWAMI KRYMINOLOGII

5. Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z podstawami kryminologii

Podstawy wybranych kwestii społecznych 
1. Czym są kwestie społeczne?
2. Bezrobocie
3. Ubóstwo
4. Sieroctwo

Moduł II. Przemoc w rodzinie 
1. Wybrane zagadnienia dotyczące przemocy

Moduł III. Podstawy kryminologii
2. Kryminologia jako dyscyplina naukowa
3. Główne nurty myśli kryminologicznej
4. Pojęcie przestępstwa i kary
5. Opis zjawiska przestępczości
6. Przestępczość wobec zmian społecznych
7. Szczególne czynniki etiologiczne przestępczości
8. Wiktymologia

Efekty kształcenia: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej najpopularniejszych przejawów zjawiska patologii społecznej. W szkoleniu opisano zjawisko: bezrobocia, ubóstwa, sieroctwa oraz przemocy. Celem jest także przedstawienie metod prewencji patologii i zagrożeń społecznych. Szkolenie wzbogacono również o wiedzę z zakresu podstaw kryminologii.

PRZEDMIOT: ZABURZENIA ZACHOWANIA I OSOBOWOŚCI Z ELEMENTAMI PRAWA I OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

6. Zaburzenia zachowania i osobowości z elementami prawa i ochrony własności intelektualnej

Podstawy prawa i własności ochrony intelektualnej 
a) Prawo – pojęcie i budowa
b) System prawa, źródła, stosowanie prawa
c) Prawo autorskie i prawa pokrewne
d) Własność przemysłowa
e) Ochrona własności intelektualnej

Zaburzenia zachowania
a) Podstawy zaburzeń zachowania
b) Proces stawania się przestępcą

Efekty kształcenia:  Szkolenie ma na celu przedstawienie dostępnej wiedzy w tematyce zaburzeń zachowania, w tym podstaw poznanych zaburzeń zachowania, a także elementów wiedzy dotyczącej tego, jak dochodzi do procesu stawania się przestępcą i na czym on polega. W szkoleniu zawarto również wiedzę dotyczącą podstaw prawa oraz własności ochrony intelektualnej.

0Shares