MODUŁ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: METODYKA TRENINGU RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

1. Metodyka treningu radzenia sobie ze stresem

METODYKA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

  • Radzenie sobie ze stresem
  • Właściwości osobowościowe a radzenie sobie ze stresem
  • Stres psychologiczny i PTSD – Zespół stresu pourazowego
  • Wybrane koncepcje psychologiczne stresu
  • Techniki redukowania poziomu stresu
  • Konstruktywne metody radzenia sobie z stresem
  • Struktura scenariusza zajęć z zakresu treningu radzenia sobie ze stresem

Efekty kształcenia:uczestnik szkolenia zapozna się jak radzić sobie ze stresem w trudnych warunkach.

PRZEDMIOT: SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, TRENING ASERTYWNOŚCI

2. Skuteczna komunikacja interpersonalna, trening asertywności

AKTYWNE I SKUTECZNE SŁUCHANIE 
a) Definicja i model komunikacji dwustronnej
b) Umiejętność skutecznego słuchania
c) Podstawowe techniki aktywnego słuchania
d) Bariery utrudniające słuchanie
e) Sposoby ułatwiające aktywne słuchanie

KOMUNIKACJA WERBALNA ORAZ NIEWERBALNA 
a) Komunikacja werbalna
b) Komunikacja niewerbalna (mimika, proksemika, kinezjetyka, parajęzyk)
c) Style komunikacji niewerbalnej
d) Komunikaty niewerbalne i interakcyjne
e) Bariery, przyczyny zaburzeń w komunikacji społecznej
f) Gestykulacja i ułożenie rąk – odczytaj prawdziwe intencje rozmówcy

ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 
a) Zachowania asertywne i nieasertywne
b) Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
c) Wyrażanie własnych opinii i przekonań (monolog wewnętrzny, zdania pro-asertywne)
d) Efektywna komunikacja rodzice – dzieci

MEDIACJE I NEGOCJACJE W KOMUNIKACJI
a) Style, etapy oraz techniki negocjacji
b) Rodzaje, proces i umowa w mediacjach

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy z zakresu skutecznej komunikacji. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Nabędzie umiejętność wyrażania postawy asertywnej i stosowania technik negocjacyjnych w życiu prywatnym i zawodowym. Tematyka szkolenia obejmuje również elementy mediacji.

PRZEDMIOT: KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE W PRACY KURATORA

3. Kluczowe umiejętności społeczne w pracy kuratora

ZARZĄDZANIE STRESEM
ZASADY KOMUNIKACJI WERBALNEJ I NIEWERBALNEJ
ASERTYWNOŚĆ W EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
NEGOCJACJE
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – INGRACJACJA I AUTOPREZENTACJA
MEDIACJE I KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I MOTYWACJĄ

Efekty kształcenia:   zdobycie umiejętności społecznych i personalnych takich jak: zarządzanie stresem, konfliktem, emocjami oraz swoją motywacją. Uczestnik szkolenia pozna również zasady komunikacji interpersonalnej, techniki asertywne, negocjacyjne oraz manipulacji. Zdobędzie umiejętność budowania pozytywnej autoprezentacji. Tematyka szkolenia obejmuje również zagadnienia związane z mediacjami.

PRZEDMIOT: PODSTAWY COACHINGU W PRACY KURATORA

4. Podstawy coachingu w pracy kuratora

Narzędzia oraz techniki coachingowe
Narzędzia i techniki wykorzystywane podczas sesji coachingowej
Struktura sesji coachingu
Sposoby myślenia według Edwarda de Bono
Analiza transakcyjna według Erica Bernea
Dilts i poziomy neurologiczne
Relacje oparte na postawach i potrzebach

Umiejętności coachingowe przydatne w pracy z klientem
Budowanie zaufania jako czynnik komunikacji
Feedback oraz umiejętne zadawanie pytań
Schematy językowe
Ścieżka realizacji i siatka celów
Koncepcja zmian

Efekty kształcenia: poznanie narzędzi oraz technik coachingu. Uczestnik pozna strukturę sesji, a także sposoby myślenia, analizę transakcyjną i relacje oparte na postawach i potrzebach. Pozna umiejętności coachingowe przydatne w pracy z klientem, to jak budować zaufanie, czym jest feedback, schematy językowe oraz koncepcje zmian i realizacji celów.

PRZEDMIOT: PIERWSZA POMOC I ZAPOBIEGANIE URAZOM W PRACY KURATORA

5. Pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w pracy kuratora

Efekty kształcenia: zaznajomienie uczestników z podstawami pierwszej pomocy. Uczestnik pozna podstawowe definicje oraz schemat postępowania w miejscu wypadku. Pozna przyczyny, sposoby rozpoznawania i skutki utraty przytomności, zatrzymania krążenia i zatrzymania oddechu. W szkoleniu zawarto także podstawowe zasady postępowania z nieprzytomnym z zachowanym oddechem oraz z zatrzymaniem oddechu, a także zasady prawidłowego ułożenia i transportu pacjenta. Szkolenie wzbogacone zostało o zagadnienia związane z edukacją i promocją zdrowia.

PRZEDMIOT: ZASTOSOWANIE TECHNIK POZNAWCZO-BEHAWIOTALNYCH W PRACY KURATORA

6. Zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych w pracy kuratora

 

UZUPEŁNIĆ PROGRAM!

0Shares