MODUŁ SPOŁECZNO-PRAWNY

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: REDAGOWANIE PISM BIUROWYCH, URZĘDOWYCH I PROCESOWYCH

1. Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją

REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH 
a) Zasady redagowania pism
b) Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert
c) Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół,
instrukcje i zarządzenie)
d) Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę,
skarga, zażalenie, reklamacja, oferta)
e) Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje
administracyjne, odwołania)
f) Wybrane pisma procesowe w sprawach rodzinnych (pozew o rozwód,
pozew o alimenty, pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustanowienie
rozdzielczości majątkowej między małżonkami)

PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 
a) Sporządzenie i oznaczenie materiałów niejawnych
• Systemy kancelaryjne i podział dokumentacji na kategorie
archiwalne
• Przekazywanie akt do archiwum
• Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres
ochrony
b) Ochrona danych osobowych
• Przetwarzanie danych osobowych
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych
osobowych

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowych. Uczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie obejmuje również tematykę wybranych pism procesowych w sprawach rodzinnych. Uczestnik szkolenia nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji.

PRZEDMIOT: PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ I PSYCHOLOGICZNEGO WSPARCIA SPOŁECZNEGO

2. Podstawy pracy socjalnej i psychologicznego wsparcia społecznego

PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ 
a) Pojęcia związane z pracą socjalną i pomocą społeczną
b) Pomoc społeczna w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem
c) Organizacja pomocy społecznej
d) Wybrane przykłady działań społecznych – socjalnych
e) Praca socjalna jako zawód

TEORETYCZNE PODSTAWY WSPARCIA SPOŁECZNEGO 
a) Źródła i funkcje wsparcia społecznego
b) Rodzaje wsparcia społecznego
c) Modele wsparcia społecznego
d) Zasoby osobiste i ich wpływ na wsparcie społeczne
e) Wpływ osobowości człowieka na wsparcie społeczne

Efekty kształcenia:  zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej organizacji pomocy społecznej  w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem oraz osobami starszymi. Uczestnik kursu zyska wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw związanych z wsparciem społecznym.

PRZEDMIOT: PODSTAWY PRAWA KARNEGO, RODZINNEGO I ADMINISTRACYJNEGO
Z ELEMENTAMI WIEDZY O WYBRANYCH PATOLOGIACH SPOŁECZNYCH

3. Podstawy prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego z elementami wiedzy o wybranych patologiach społecznych

PODSTAW PRAWA KARNEGO
a) Uzależnienia
b) Status osoby z zaburzeniami psychicznymi
c) Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe
d) Prawo pożytku publicznego
e) Prawo rodzinne, karne i administracyjne
f) Alimenty

WYBRANE PATOLOGIE SPOŁECZNE
a) Rodzinne uwarunkowania niedostosowania społecznego
b) Zjawisko agresji
c) Zjawisko prostytucji

Efekty kształcenia:  zaznajomienie uczestnika z podstawami prawa karnego, rodzinnego i administracyjnego.
W szkoleniu omówiono zagadnienia dotyczące zjawiska uzależnienia, kwestii chorób psychicznych oraz ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotycząca tematyki wybranych patologii społecznych, w tym pozna charakterystykę niedostosowania społecznego, zjawiska agresji i prostytucji.

PRZEDMIOT: STANDARDY METODOLOGICZNE W ORZECZNICTWIE PSYCHOLOGICZNO-SĄDOWYM Z PODSTAWAMI PRAWA I OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

4. Standardy metodologiczne w orzecznictwie psychologiczno-sądowym z podstawami prawa i ochrony własności intelektualnej

Podstawy opiniodawstwa psychologicznego 
1. Standardy metodologiczne w orzecznictwie psychologiczno-sądowym
2. Prawidłowe przeprowadzanie rozmów i przesłuchań

Podstawy prawa i ochrony własności intelektualnej 
1. Prawo – pojęcie i budowa
2. System prawa, źródła, stosowanie prawa
3. Prawa autorskie i prawa pokrewne
4. Własność przemysłowa
5. Ochrona własności intelektualnej

Efekty kształcenia: W szkoleniu omówiono wiedzę z zakresu standardów metodologicznych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym oraz opis prawidłowo przeprowadzanych rozmów i przesłuchań. Dodatkowo zawarto w nim wiedzę dotyczącą podstaw prawa i ochrony własności intelektualnej. Omówiono podstawowe pojęcia związane z prawem oraz ochroną własności intelektualnej.

PRZEDMIOT: STANDARDY PRACY BIEGŁEGO PSYCHOLOGA WYNIKAJĄCE Z KODEKSU KARNEGO I CYWILNEGO Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII ZEZNAŃ I OPINIOWANIA SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNEGO 

5. Standardy pracy biegłego psychologa wynikające z Kodeksu Karnego i Cywilnego z elementami psychologii zeznań i opiniowania sądowo-psychiatrycznego.

Prawne standardy pracy biegłego psychologa 
1. Akty prawne regulujące pracę biegłych sądowych
2. Ocena wiarygodności zeznań świadków
3. Nieletni jako ofiara i sprawca czynu zabronionego

Standardy opiniowania sądowego w pracy biegłego
1. Podstawy opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym
2. Opinia w sprawie czynów lubieżnych
3. Pozaprocesowa opinia w sprawie zabójstwa
4. Seryjny zabójca – opinia psychologiczna

Efekty kształcenia: Celem szkolenia jest ukazanie standardów pracy biegłego psychologa, które wynikają z Kodeksu Karnego i Cywilnego wraz z elementami psychologii zeznań. W szkoleniu zawarto opis aktów prawnych, które regulują pracę biegłych sądowych. Zawarto w nim wiedzę co do oceny wiarygodności świadków, a także podstawy opiniowania sądowo-psychiatrycznego, w tym opiniowanie psychologiczne.

PRZEDMIOT: METODYKA PRACY KURATORA SĄDOWEGO

6. Metodyka pracy kuratora sądowego

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

METODYKA PRACY KURATORA SĄDOWEGO

Ustawa o kuratorach sądowych – określenie zasad organizacji służby i wykonywania obowiązków przez kuratora sądowego oraz statusu kuratorów sądowych.

Diagnoza w pracy kuratora sądowego; wywiady środowiskowe i współpraca ze środowiskiem
Rodzaje dozorów i nadzorów- cel, podstawy prawne
Dokumentacja pracy kuratora sądowego – karta czynności nadzoru/dozoru; Sprawozdanie z objęcia / przebiegu / zakończenia dozoru; wzór kwestionariusza wywiadu środowiskowego
Prawne uregulowania dotyczące władzy rodzicielskiej
Zastosowanie wybranych artykułów prawnych wobec małoletnich
Metody i techniki pracy kuratora sądowego

II. Podstawy prawa

  1. Prawo – pojęcie i budowa
  2. System prawa, źródła, stosowanie prawa
  3. Prawo autorskie i prawa pokrewne
  4. Własność przemysłowa

  5. Ochrona własności intelektualnej

Efekty kształcenia: jest zdobycie przez studentów podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego.

0Shares