MODUŁ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: PODSTAWY PSYCHOLOGII

 1. Podstawy Psychologii
 • Psychologia jako nauka o człowieku.
 • Kierunki w psychologii
 • Procesy poznawcze – jako procesy odbioru i przetwarzania informacji
 • Uczenie się
 • Świadomość
 • Emocje
 • Motywacje
 • Stres psychologiczny
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Style poznawcze, inteligencja, temperament
 • Osobowość człowieka
 • Psychopatologia zaburzeń

Efekty kształcenia: określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz stosowania tej wiedzy w edukacji i praktyce zawodowej; posługiwania się metodami poznawania drugiego człowieka.

PRZEDMIOT: PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

2. Podstawy pomocy psychologicznej i interwencji w kryzysie oraz traumie

 • Jak rozmawiać z osobami w kryzysie?
 • Psychologia kryzysu – podstawy pracy z kryzysem
 • Emocje w kryzysie – jak z nimi pracować
 • Trauma i stres pourazowy – czym jest uraz psychiczny

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy oraz umiejętności przygotowujących do prowadzenia skutecznej rozmowy psychologicznej, która ma zastosowanie w pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, stresie jak również traumie.

PRZEDMIOT: PODSTAWY PSYCHOLOGII ZABURZEŃ DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY

3. Podstawy psychologii zaburzeń dorosłych, dzieci i młodzieży

 • Podstawy psychologii zaburzeń (klasyfikacja zaburzeń, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia afektywne)
 • Podstawowe metody terapii zaburzeń
 • Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży – niedostosowanie społeczne, nieprzystosowanie społeczne,
  dewiacja społeczna, trudności wychowawcze, wykolejenie społeczne
 • Klasyfikacja zaburzeń zachowania

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy z zakresu podstaw psychologii zaburzeń dorosłych, dzieci i młodzieży w tym zaburzeń zachowania.

PRZEDMIOT: PODSTAWY PEDAGOGIKI, WYCHOWANIA, PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

4. Podstawy pedagogiki, wychowania, projektowanie działań wychowawczych

PODSTAWY PEDAGOGIKI 
a) Pedagogika jako nauka
b) Działy pedagogiki
c) Pedagogika – rys historyczny
d) Edukacja
e) Pedagogika ogólna – podstawowe pojęcia

PODSTAWY WIEDZY O WYCHOWANIU
a) Wychowanie
b) Nauczanie
c) Kształcenie
d) Nowe kategorie pojęciowe pedagogiki
e) Czym jest wychowanie?
f) Dekalog rodzica, wychowawcy

PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH 
a) Rola wychowania
b) Środowisko życia jako pole oddziaływań wychowawczych
c) Typologia środowiska
d) Pojęcie sił społecznych
e) Specyfika projektowania działań wychowawczych i opiekuńczych
f) Diagnoza w pracy opiekuńczej
g) Program wychowawczy szkoły

Efekty kształcenia: poznanie podstaw pedagogiki, jej rysu historycznego, działów i podstawowych pojęć. Uczestnik szkolenia pozna podstawy wiedzy o wychowaniu, nauczaniu i kształceniu oraz nowe kategorie pojęciowe pedagogiki. Szkolenie zawiera informacje dotyczące projektowania działań wychowawczych.

PRZEDMIOT: PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ Z ELEMENTAMI SEKSUOLOGII

5. Podstawy psychologii sądowej z elementami seksuologii

PROGRAM DO UZUPEŁNIENIA!

0Shares