MODUŁ OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNY

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

  1. Podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Kompensacja i profilaktyka w działaniach opiekuńczo-wychowawczych
  • Psychologiczna koncepcja opieki i jej funkcje
  • Zagadnienia potrzeb i metodyka ich zaspokajania
  • Metody diagnozowania podopiecznego
  • Analiza rysunków dziecka w diagnozowaniu jego potrzeb
  • Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz prawa dziecka

Efekty kształcenia: zdobycie podstawowej wiedzy związanej z opieką i potrzebami oraz metodyką ich zaspokajania.

PRZEDMIOT: PODSTAWY KRYMINALISTYKI Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII ZEZNAŃ

2. Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań

PODSTAWY TEORETYCZNE KRYMINALISTYKI
a) Kryminalistyka –główne pojęcia, funkcje i zastosowanie
b) Charakterystyka śladów kryminalistycznych
c) Dermatoskopia i daktyloskopia
d) Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia
e) Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia
f) Dochodzeniowa analiza kryminalistyczna

ELEMENTY PSYCHOLOGII ZEZNAŃ 
a) Kryteria oceny wiarygodności zeznań
b) Symptomy i rodzaje kłamstwa
c) Przesłuchiwanie metodami psychologicznymi (metoda reprodukcji i
asocjacji)
d) Psychologiczne standardy przesłuchania świadka
e) Standardy przesłuchań dziecka (schemat wywiadu z dzieckiem)

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy o zasadach i sposobach oraz metodach kryminalistycznych jak  również o środkach rozpoznawania oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami poprzez m.in. czynności dowodowe, przesłuchiwanie podejrzanych i świadków oraz oględziny miejsca zajścia przestępstwa. Tematyka szkolenia zawiera również elementy psychologii zeznań. Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności związane z przeprowadzeniem i ocenieniem wiarygodności zeznań świadka.

PRZEDMIOT: PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE METODY RESOCJALIZACJI Z PODSTAWAMI KRYMINOLOGII

3. Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii

PRAWNE METODY RESOCJALIZACJI 
a) Czynniki utrudniające proces resocjalizacji
b) Postępowanie w sprawach nieletnich
c) Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości nieletnich
d) Postępowanie przed sądem – postępowanie wyjaśniające, opiekuńczo-wychowawcze,
poprawcze i odwoławcze
e) Postępowanie wykonawcze – środek poprawczy, środek przymusu
bezpośredniego wobec nieletniego

II. PSYCHOLOGICZNE METODY RESOCJALIZACJI 
a) Metody resocjalizacji
b) Objawy niedostosowania społecznego
c) Typologie niedostosowania społecznego
d) Obserwacja psychologiczna
e) Wybrane zagadnienia z profilaktyki społecznej

III. PODSTAWY KRYMINOLOGII 
a) Kryminologia jako dyscyplina naukowa
b) Pojęcie przestępstwa i kary
c) Pojęcie i opis zjawiska przestępczości
d) Szczególne czynniki etiologiczne przestępczości: narkotyki, alkohol, media
e) Wiktymologia

Efekty kształcenia: zdobycie podstawowej wiedzy z psychologicznych i prawnych metod resocjalizacji. Uczestnik szkolenia zapozna się m.in.: z środkami zapobiegania i zwalczania demoralizacji oraz przestępczości wśród nieletnich oraz metodami resocjalizacji. Tematyka szkolenia obejmuje również podstawy kryminologii i wiktymologii.

PRZEDMIOT: METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

4. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 
a) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jako subdyscyplina pedagogiki
b) Prekursorzy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
c) Podstawowe pojęcia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
d) Placówki opiekuńczo-wychowawcze
e) Zagadnienia potrzeb i metodyka ich zaspokajania
f) Metody diagnozowania podopiecznego
g) Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
h) Charakterystyka opiekuna-wychowawcy
i) Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej
j) Plan jako opis i działanie
k) Projektowanie ofert edukacyjnych
l) Konspekt zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Efekty kształcenia: przedstawienie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej jako subdyscypliny pedagogiki. Szkolenie zawiera opis pojęć pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, metod diagnozowania podopiecznych, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej.

PRZEDMIOT: PROFILAKTYKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO, DIAGNOZA RESOCJALIZACYJNA

5. Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z elementami diagnozy resocjalizacyjnej

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
a) Niedostosowanie społeczne i pojęcia pokrewne
• Wykolejenie
• Zachowania społecznie patologiczne
• Zachowania dewiacyjne
b) Zaburzenia w zachowaniu w kontekście niedostosowania
społecznego
• Zaburzenia zachowania przejawiane w roli ucznia
• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako szczególny
przypadek zaburzeń zachowania
• Techniki pracy z dzieckiem nadpobudliwym w szkole
c) Etiologia niedostosowania społecznego
• Ewolucja poglądów na przyczyny niedostosowania
społecznego
• Czynniki środowiskowe niedostosowania społecznego (tkwiące
w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej)
d) Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu
• Profilaktyka i prewencja
• Strategie profilaktyczne niedostosowania społecznego
• Zadania profilaktyki dla wybranych przejawów
niedostosowania społecznego

 ELEMENTY DIAGNOZY RESOCJALIZACYJNEJ 
a) Wprowadzenie do diagnostyki resocjalizacyjnej
• Diagnostyka – diagnozowanie – diagnoza
• Charakter, funkcje, cechy diagnozy resocjalizacyjnej
• Proces i etapy diagnozy resocjalizacyjnej
b) Metody i techniki stosowane w resocjalizacji
• Metody, narzędzia i techniki w diagnozie resocjalizacyjnej
• Techniki w diagnozie resocjalizacyjnej (rozmowa, wywiad,
obserwacja, analiza wytworów, ankiety, testy i
kwestionariusze)
c) Narzędzia diagnostyczne w resocjalizacji – pomiar
niedostosowania społecznego
• Arkusz obserwacyjny T. M. Achenbacha
• Pojecie Skali Nieprzystosowania Społecznego
• Arkusz diagnostyczny D. H. Stotta

Efekty kształcenia: zapoznanie się z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego oraz jego przeciwdziałaniem i profilaktyką. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pracy z dzieckiem nadpobudliwym w szkole.  Zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania, stosowania metod i technik, narzędzi badawczych w pomiarze niedostosowania społecznego.

PRZEDMIOT: DIAGNOSTYKA I PROGRAMOWANIE W RESOCJALIZACJI Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I WIKTYMOLOGII

6. Diagnostyka i programowanie w resocjalizacji z elementami profilaktyki społecznej i wiktymologii

PODSTAWY RESOCJALIZACJI
1. Model diagnozy
2. Procesy diagnozowania w resocjalizacji
3. Narzędzia diagnostyczne do pomiaru niedostosowania społecznego
4. Opis psychometryczny
5. Współpraca z rodziną i innymi podmiotami

ELEMENTY PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ I WIKTYMOLOGII
1. Profilaktyka społeczna
2. Wiktymologia

Efekty kształcenia: opis diagnostyki i programowania w resocjalizacji. Omówiono w nim model diagnozy, procesy diagnozowania w resocjalizacji, przykładowe narzędzia do diagnozowania pomiaru niedostosowania społecznego. Dodatkowo w szkoleniu zawarto wiedzę z zakresu profilaktyki społecznej i wiktymologii.

0Shares