Specjalność: Mediacje rodzinne

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: PODSTAWY PSYCHOLOGII I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

1. Podstawy psychologii i komunikacji społecznej

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
a) Psychologia społeczna – zagadnienia wstępne (definicje, koncepcje, obszar
zainteresowań)
b) Metody badawcze
c) Struktura i funkcjonowanie grup społecznych

PSYCHOLOGIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

a) Funkcje konfliktu
b) Konflikt międzygrupowy
c) Dynamika konfliktu
d) Style zarządzania konfliktem R. Blake i J. Mouton
e) Pozostałe sposoby rozwiązywania konfliktów
f) Negocjacje
g) Etapy negocjacji
h) Podstawowe techniki negocjacyjne
i) Komunikacja społeczna – ingracjacja i autoprezentacji
j) Autoprezentacja bezpośrednia i pośrednia
k) Mediacje i komunikacja perswazyjna
l) Czynniki powodujące wzrost efektywności komunikatów perswazyjnych

Efekty kształcenia: : rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku życia człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych. Znajomość zasad rządzących interakcjami społecznymi,  Postawa prospołeczna wobec osób potrzebujących pomocy i wsparcia, Umiejętność przeciwdziałania zachowaniom antyspołecznym, stereotypom oraz uprzedzeniom.

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA WYCHOWANIA I ROZWOJU

2. Podstawy psychologii wychowania i rozwoju

PODSTAWY PEDAGOGIKI 

a) Wychowanie i wychowawca
b) Błędy w procesie wychowawczym
c) Zasady obowiązujące w wychowaniu

PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJU

a) Rozwój i zmiana rozwojowa
b) Czynniki społeczne w rozwoju dziecka
c) Ogólne prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka
d) Teoria przywiązania
e) Teoria poznawczo-rozwojowa Piageta
f) Psychospołeczna teoria Eriksona
g) Rozwój moralny Kohleberga
h) Diagnoza rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

PODSTAWY PSYCHOLOGII WYCHOWANIA

a) Psychologia wychowawcza – zagadnienia definicyjne, pojęcie wychowania, działania
wychowawcze
b) Rodzina jako środowisko wychowawcze (typy i funkcje rodziny, rodzina
dysfunkcjonalna)
c) Postawy rodzicielskie i komunikacja w procesie wychowania
d) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie
e) Pozarodzinne środowisko wychowawcze

Efekty kształcenia: zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej wychowania i rozwoju dziecka. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: pedagogiki, psychologii wychowania, psychologii rozwoju.Samodzielnego wiązania procesów wychowania z innymi procesami społecznymi i edukacyjnymi; projektowania własnych rozwiązań  problemów wychowawczych.

PRZEDMIOT: POSTĘPOWANIE Z NIELETNIMI, ELEMENTY SUICYDOLOGII

3. Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości, elementy suicydologii

POSTĘPOWANIE WOBEC NIELETNICH
a) Postępowanie wobec dziecka
b) Kontakt dziecka z wymiarem sprawiedliwości
c) Postrzeganie, pamięć i rozumowanie u dzieci
d) Standardy przesłuchań dziecka
e) Fazy kontaktu z dzieckiem
f) Umiejętności przydatne w kontakcie z dzieckiem
g) Kontakt z wymiarem sprawiedliwości jako sytuacja trudna
h) Problematyka urazu w postępowaniu prawnym
i) Postępowanie z dziećmi z zaburzeniami lękowymi
j) Stres u dzieci

AUTOAGRESJA I ZACHOWANIA SUICYDALNE (SAMOBÓJCZE) 
a) Definicja, rodzaje i funkcje autoagresji
b) Definicja, rodzaje, motywy samobójstw
c) Sygnały ostrzegawcze zachowań samobójczych

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy i umiejętności do postępowania z nieletnim, który ma kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Uczestnik pozna psychologiczne standardy przesłuchań dziecka. Zdobędzie wiedzę dotyczącą psychologii rozwoju, która ma wpływ na postrzeganie, pamięć i rozumowanie u dzieci pełniących rolę świadka. Tematyka szkolenia obejmuje bardzo ważne zagadnienie związane z autogaresją oraz zachowaniami suicydalnymi wśród młodzieży

PRZEDMIOT: PODSTAWY MEDIACJI RODZINNYCH I MAŁŻEŃSKICH

4. Podstawy mediacji rodzinnych i małżeńskich

Moduł I: MEDIACJE RODZINNE I MAŁŻEŃSKIE 

 • Typologia mediacji
 • Czym są usługi mediatorskie, funkcje i cele mediatora?
 • Na czym polega wsparcie emocjonalne w pracy mediatora?
 • Cechy efektywnego procesu mediacyjnego
 • Etyka w zawodzie mediatora
 • Komunikacja interpersonalna i asertywność – główne zasoby w pracy mediatora
 • Dziecko w procesie mediacji
 • Podstawy Psychologii Rodziny: Środowisko rodzinne, style wychowania i funkcje rodziny
 • Uzależnienia w rodzinie
 • Społeczne kompetencje mediatora : zarządzanie czasem i automotywacja

Moduł II: ELEMENTY PRAWA 

 • Prawo – pojęcie i budowa

 • Przedmiotowe i podmiotowe ujęcie prawa

 • Norma prawna i przepis

 • Podział norm prawnych

 • Akty prawne i tekst prawny

 • Stosowanie i wykładnia prawa

 • Podział prawa na gałęzie

 • Źródła prawa

 • Sprawiedliwość prawa

Efekty kształcenia: Celem szkolenia pt. Mediacje rodzinne jest zapoznanie Kursantów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, środowiskach lokalnych, zabezpieczania kwestii konfliktowych podczas sytuacji pre – i post rozwodowej. Szkolenie uzupełnione jest o elementy prawa.

0Shares