MODUŁ SPOŁECZNO-PRAWNY

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: REDAGOWANIE PISM BIUROWYCH, URZĘDOWYCH I PROCESOWYCH

1. Redagowanie pism biurowych, urzędowych i procesowych z elementami zarządzania dokumentacją

REDAKCJA PISM BIUROWYCH I URZĘDOWYCH 
a) Zasady redagowania pism
b) Części składowe pism, układ graficzny oraz adresowanie kopert
c) Korespondencja wewnętrzna (notatka służbowa, sprawozdanie, protokół,
instrukcje i zarządzenie)
d) Korespondencja zewnętrzna (CV, list motywacyjny, podanie o pracę,
skarga, zażalenie, reklamacja, oferta)
e) Korespondencja administracja (upoważnienie, pełnomocnictwo, decyzje
administracyjne, odwołania)
f) Wybrane pisma procesowe w sprawach rodzinnych (pozew o rozwód,
pozew o alimenty, pozew o ustalenie ojcostwa, pozew o ustanowienie
rozdzielczości majątkowej między małżonkami)

PODSTAWY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ 
a) Sporządzenie i oznaczenie materiałów niejawnych
• Systemy kancelaryjne i podział dokumentacji na kategorie
archiwalne
• Przekazywanie akt do archiwum
• Klasyfikowanie informacji niejawnych, klauzule tajności i okres
ochrony
b) Ochrona danych osobowych
• Przetwarzanie danych osobowych
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych
osobowych

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z redakcją pism biurowych oraz urzędowych. Uczestnik pozna zasady i części składowe redagowania najważniejszych pism. Szkolenie obejmuje również tematykę wybranych pism procesowych w sprawach rodzinnych. Uczestnik szkolenia nabędzie również podstawową wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i archiwizacją dokumentacji.

PRZEDMIOT: PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ I PSYCHOLOGICZNEGO WSPARCIA SPOŁECZNEGO

2. Podstawy pracy socjalnej i psychologicznego wsparcia społecznego

PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ 
a) Pojęcia związane z pracą socjalną i pomocą społeczną
b) Pomoc społeczna w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem
c) Organizacja pomocy społecznej
d) Wybrane przykłady działań społecznych – socjalnych
e) Praca socjalna jako zawód

TEORETYCZNE PODSTAWY WSPARCIA SPOŁECZNEGO 
a) Źródła i funkcje wsparcia społecznego
b) Rodzaje wsparcia społecznego
c) Modele wsparcia społecznego
d) Zasoby osobiste i ich wpływ na wsparcie społeczne
e) Wpływ osobowości człowieka na wsparcie społeczne

Efekty kształcenia:  zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej organizacji pomocy społecznej  w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem oraz osobami starszymi. Uczestnik kursu zyska wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw związanych z wsparciem społecznym.DO UZUPEŁNIENIA

PODSTAWY PRAWA I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO

PRZEDMIOT: ZAWÓD I PRACA KURATORA SPOŁECZNEGO

PRZEDMIOT: PODSTAWY PSYCHOLOGII SĄDOWEJ

0Shares