MODUŁ PREWENCYJNO-MEDIACYJNY

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: PREWENCJA ZACHOWAŃ SUICYDALNYCH

1. Prewencja zachowań suicydalnych

  • POJĘCIE SAMOBÓJSTWA
  • SAMOBÓJSTWA A PROBLEMY PSYCHICZNE
  •  PRZYCZYNY SPOŁECZNE SAMOBÓJSTW
  • ETAPY DROGI DO SAMOBÓJSTWA
  • INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z SAMOBÓJSTWEM

Efekty kształcenia:przedstawienie zagadnienia samobójstwa, a także głównych zaburzeń i innych czynników związanych z samobójstwem oraz pokazanie, jak rozpoznawać i postępować z osobami ze skłonnościami samobójczymi. Celem jest omówienie kwestii interwencji kryzysowej w sytuacjach związanych z samobójstwami, a także profilaktyki zachowań suicydalnych.

PRZEDMIOT: ELEMENTY PSYCHOPROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

2. Elementy psychoprofilaktyki uzależnień

PODSTAWY PSYCHOPROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
a) Uzależnienie od alkoholu
• Konsekwencje i motywy spożywania alkoholu
• Choroba alkoholowa i alkoholizm
• Rodzina z problemem alkoholowym
• Współuzależnienie – DDA
b) Zapobieganie uzależnieniom
• Profilaktyka alkoholowa
• Poziomy profilaktyki i jej oddziaływanie
• Strategie i rodzaje programów profilaktycznych
• Modele oddziaływań prewencyjnych
c) Leczenie – terapia osób uzależnionych od alkoholu
• Pomoc i leczenie w poradniach, szpitalach i ośrodkach terapeutycznych
• Terapia w grupach samopomocowych
• Praca z grupą AA w terapii uzależnień

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy w zakresie psychoprofilaktyki uzależnień od alkoholu. Zdobędzie podstawowe umiejętności do pracy z grupą AA w terapii uzależnień.

PRZEDMIOT: PODSTAWY MEDIACJI

3. Podstawy mediacji

  • Rodzaje i zastosowanie mediacji
  • Psychologia konfliktu
  • Procedury rozwiązywania konfliktów, psychologia komunikacji i elementy procesu negocjacji niezbędne w prowadzeniu mediacji
  • Proces mediacji, zadania mediatora, narzędzia mediacyjne
  • Kontekst prawny i organizacyjny prowadzenia mediacji

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy dotyczącej mediacji sądowych i pozasądowych. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami i zastosowaniem mediacji. Pozna kluczowe składowe psychologii konfliktu. Zapozna się z procedurami rozwiązywania konfliktów, psychologią komunikacji, elementami procesu negocjacji niezbędnymi w prowadzeniu mediacji. Zapozna się z przebiegiem procesu mediacji, pozna narzędzia mediacyjne oraz przepisy regulujące instytucję mediacji.DO UZUPEŁNIENIA

SUBKULTURY I SEKTY

 Wybrane Kwestie społeczne (bezrobocie, ubóstwo, sieroctwo, przemoc) – charakterystyka i formy pomocy[/su_heading]

ELEMENTY PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ